Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

statut

S T A T U T

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

 

Rozdział I

Nazwa i siedziba

 

§ 1

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, zwany dalej "SP ZZOZ" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.Nr 112, poz. 654 ze zm. ).

2. Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej w brzmieniu : "SP ZZOZ w Sierpcu".

3. SP ZZOZ posiada osobowość prawną.

4. Przedmiotem tworzącym jest Powiat Sierpecki.

§ 2

Siedzibą SP ZZOZ jest miasto Sierpc.

§ 3

SP ZZOZ działa na podstawie :

    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. ),
    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. ),
    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ),
    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. ),
    niniejszego statutu,
    innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

Rozdział II

Cele, zadania

§ 4

SP ZZOZ realizuje zadania Powiatu Sierpeckiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

§ 5

Podstawowym celem działania SP ZZOZ jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia.

§ 6

1. Do podstawowych zadań SP ZZOZ należy :

    udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach szpitalnej całodobowej opieki stacjonarnej,
    udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej,
    udzielanie świadczeń stacjonarnych w trybie jedniodniowym ( hospitalizacja jednego dnia ),
    udzielanie ambulatoryjnej pomocy doraźnej,
    udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
    prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i  promocji zdrowia,
    świadczenie usług medycznych stosownie do przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
    wykonanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, obrony cywilnej i spraw obronnych,
    działanie na rzecz niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej.

2. SP ZZOZ może organizować i prowadzić szkolenia dla innych podmiotów leczniczych w zakresie wykonywania zawodów medycznych, oragnizacji i pracy oddziałów szpitalnych, zarządzania w służbie zdrowia i prawa medycznego.

3. W wykonywaniu zadań SP ZZOZ współpracuje z :

    innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
    stacjami sanitarno - epidemiologicznymi,
    organizacjami społecznymi,
    innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami,
    osobami fizycznymi,

w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

§ 7

1. SP ZZOZ może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność leczniczą, polegającą m.in. na :

    wynajmie lub dzierżawie lokali i powierzchni użytkowych,
    dierżawie sprzętu i aparatury medycznej oraz innych składników majątkowych,
    odpłatnym udostępnianiu miejsc parkingowych.

2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoje mienie na ten cel innym jednostkom.

§ 8

Organami SP ZZOZ są :

    Dyrektor
    Rada Społeczna

§ 9

1. Dyrektor zarządza, kieruje, reprezentuje SP ZZOZ na zewnątrz, odpowiadając jednoosobowo za jego działalność.

2. Zarząd Powiatu w Sierpcu nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę.

3. Dyrektor dokonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników SP ZZOZ.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy :

    Zastępców Dyrektora, z którymi nawiązuje stosunek pracy, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
    Głównego Księgowego,
    kierowników komórek organizacyjnych działalności podstawowej, pomocniczej i ekonomiczno - administracyjnej.

§ 10

Do zadań Dyrektora należy w szczególności :

    organizowanie pracy SP ZZOZ w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statusowych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami,
    należyte gospodarowanie mieniem SP ZZOZ oraz mieniem Powiatu Sierpeckiego przekazanym w użytkowanie SP ZZOZ,
    wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego SP ZZOZ.

§ 11

Oświadczenie woli w imieniu SP ZZOZ składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.

§ 12

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu.

3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą : Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w SP ZZOZ.

4. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele zawodów medycznych.

5. W skład Rady Społecznej wchodzi 11 osób, w tym :

    przewodniczący - Starosta Powiatu lub osoba przez niego wyznaczona,
    członek - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
    członkowie - wybrani przez Radę Powiatu w liczbie 9.

6. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu.

8. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Powiatu.

§ 13

Do zadań Rady Społecznej należy :

1. Przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach :

    zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
    związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
    przyznawania Dyrektorowi nagród,
    rozwiązywania stosunku pracy z Dyrektorem.

2. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach :

    planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
    rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
    kredytów bankowych lub dotacji,
    podziału zysku,
    zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
    regulaminu organizacyjnego.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 14

Rada Powiatu odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, jeżeli członek Rady :

    nie realizuje obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej,
    stał się niezdolny do pełnienia obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej na skutek choroby lub innych przyczyn,
    zrzekł sie cżłonkostwa w Radzie Społecznej,
    został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 15

 1. W skład SP ZZOZ wchodzą dwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego : Szpital im. Juliusza Babińskiego, Przychodnia Specjalistyczna, składające się z jednostek i komórek organizacyjnych.

2. Strukturę organizacyjną SP ZZOZ stanowi załącznik do Statutu.

3. Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 16

1. SP ZZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań na zasadach określonych przepisami prawa.

2. SP ZZOZ prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego i inwestycyjnego ustalonego przez Dyrektora zgodnie z :

    ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
    ustawą z dnia 29 czerwaca 1995 r. o statystyce publicznej ( Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm. ),
    ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 17

SP ZZOZ może uzyskiwać środki finansowe "

    z odpłatnej działalności leczniczej, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,
    z wydzielonej działaności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa w & 7,
    z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
    na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
    będące środkami publicznymi na :

    realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
    remonty,
    inne niż określone w lit. a inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
    realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej itp.,
    realizację programów wieloletnich,
    pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

     f. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

 § 18

 SP ZZOZ może zaciągać kredyty i pożyczki za zgodą Rady Powiatu.

§ 19

1. Wartość majątku SP ZZOZ stanowią :

    fundusz założycielski,
    fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonego mienia Powiatu w Sierpcu przekazanego SP ZZOZ.

3. Fundusz SP ZZOZ stanowi wartość majątku po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 20

1. SP ZZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu oraz majątkiem własnym ( otrzymanym lub zakupionym ).

2. Zbycie, wydzirżawienie, wynajecie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Powiatu.

3. Rada Powiatu może pozbawić SP ZZOZ składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia albo przekształcenia SP ZZOZ.

4. Zobowiązania i nalezności SP ZZOZ po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Sierpeckiego.

5. Przepis ust. 4 stosuje się do mienia SP ZZOZ.

 

 

UCHWAŁA NR 162.XXVII.2012

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 19 października 2012 roku

w sprawie nadania Statutu

Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

 

   Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz & 13 ust. 17 Statutu Powiatu Sierpeckiego ( Dz.Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 ) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z póżn. zm. ) - uchwala się co następuje :

§ 1

   Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

   Traci moc Uchwała Nr 97/XIV/08 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zmieniona Uchwałami Rady Powiatu w Sierpcu Nr 148/XXIII/08 z dnia 22 października 2008 r., Nr 164/XXIX/09 z dnia 13 stycznia 2009 r., Nr 287/LIII/10 z dnia 21 września 2010 r.,  Nr 93.XVI.2011 z dnia 2 grudnia 2011 r., Nr 153.XXV.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Sponsorzy oraz przyjaciele szpitala

Lista darczyńców, którzy przyczynili się do modernizacji naszej przychodni

czytaj więcej ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia on-line dla personelu

przejdź do sewisu

Narodowa Strategia Spójności

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
261586