Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

S T A T U T

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

 

Rozdział I

Nazwa i siedziba

 

§ 1

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, zwany dalej "SP ZZOZ" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.Nr 112, poz. 654 ze zm. ).

2. Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej w brzmieniu : "SP ZZOZ w Sierpcu".

3. SP ZZOZ posiada osobowość prawną.

4. Przedmiotem tworzącym jest Powiat Sierpecki.

§ 2

Siedzibą SP ZZOZ jest miasto Sierpc.

§ 3

SP ZZOZ działa na podstawie :

    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. ),
    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. ),
    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ),
    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. ),
    niniejszego statutu,
    innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.

Rozdział II

Cele, zadania

§ 4

SP ZZOZ realizuje zadania Powiatu Sierpeckiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

§ 5

Podstawowym celem działania SP ZZOZ jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia.

§ 6

1. Do podstawowych zadań SP ZZOZ należy :

    udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach szpitalnej całodobowej opieki stacjonarnej,
    udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej,
    udzielanie świadczeń stacjonarnych w trybie jedniodniowym ( hospitalizacja jednego dnia ),
    udzielanie ambulatoryjnej pomocy doraźnej,
    udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
    prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i  promocji zdrowia,
    świadczenie usług medycznych stosownie do przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
    wykonanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, obrony cywilnej i spraw obronnych,
    działanie na rzecz niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej.

2. SP ZZOZ może organizować i prowadzić szkolenia dla innych podmiotów leczniczych w zakresie wykonywania zawodów medycznych, oragnizacji i pracy oddziałów szpitalnych, zarządzania w służbie zdrowia i prawa medycznego.

3. W wykonywaniu zadań SP ZZOZ współpracuje z :

    innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
    stacjami sanitarno - epidemiologicznymi,
    organizacjami społecznymi,
    innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami,
    osobami fizycznymi,

w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

§ 7

1. SP ZZOZ może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność leczniczą, polegającą m.in. na :

    wynajmie lub dzierżawie lokali i powierzchni użytkowych,
    dierżawie sprzętu i aparatury medycznej oraz innych składników majątkowych,
    odpłatnym udostępnianiu miejsc parkingowych.

2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoje mienie na ten cel innym jednostkom.

§ 8

Organami SP ZZOZ są :

    Dyrektor
    Rada Społeczna

§ 9

1. Dyrektor zarządza, kieruje, reprezentuje SP ZZOZ na zewnątrz, odpowiadając jednoosobowo za jego działalność.

2. Zarząd Powiatu w Sierpcu nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę.

3. Dyrektor dokonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników SP ZZOZ.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy :

    Zastępców Dyrektora, z którymi nawiązuje stosunek pracy, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
    Głównego Księgowego,
    kierowników komórek organizacyjnych działalności podstawowej, pomocniczej i ekonomiczno - administracyjnej.

§ 10

Do zadań Dyrektora należy w szczególności :

    organizowanie pracy SP ZZOZ w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności leczniczej oraz innych zadań statusowych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami,
    należyte gospodarowanie mieniem SP ZZOZ oraz mieniem Powiatu Sierpeckiego przekazanym w użytkowanie SP ZZOZ,
    wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego SP ZZOZ.

§ 11

Oświadczenie woli w imieniu SP ZZOZ składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.

§ 12

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu.

3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą : Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w SP ZZOZ.

4. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele zawodów medycznych.

5. W skład Rady Społecznej wchodzi 11 osób, w tym :

    przewodniczący - Starosta Powiatu lub osoba przez niego wyznaczona,
    członek - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
    członkowie - wybrani przez Radę Powiatu w liczbie 9.

6. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu.

8. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Powiatu.

§ 13

Do zadań Rady Społecznej należy :

1. Przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach :

    zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
    związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
    przyznawania Dyrektorowi nagród,
    rozwiązywania stosunku pracy z Dyrektorem.

2. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach :

    planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
    rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
    kredytów bankowych lub dotacji,
    podziału zysku,
    zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
    regulaminu organizacyjnego.

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 14

Rada Powiatu odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, jeżeli członek Rady :

    nie realizuje obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej,
    stał się niezdolny do pełnienia obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej na skutek choroby lub innych przyczyn,
    zrzekł sie cżłonkostwa w Radzie Społecznej,
    został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 15

 1. W skład SP ZZOZ wchodzą dwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego : Szpital im. Juliusza Babińskiego, Przychodnia Specjalistyczna, składające się z jednostek i komórek organizacyjnych.

2. Strukturę organizacyjną SP ZZOZ stanowi załącznik do Statutu.

3. Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 16

1. SP ZZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań na zasadach określonych przepisami prawa.

2. SP ZZOZ prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego i inwestycyjnego ustalonego przez Dyrektora zgodnie z :

    ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
    ustawą z dnia 29 czerwaca 1995 r. o statystyce publicznej ( Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm. ),
    ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 17

SP ZZOZ może uzyskiwać środki finansowe "

    z odpłatnej działalności leczniczej, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,
    z wydzielonej działaności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa w & 7,
    z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
    na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
    będące środkami publicznymi na :

    realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
    remonty,
    inne niż określone w lit. a inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
    realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej itp.,
    realizację programów wieloletnich,
    pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

     f. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

 § 18

 SP ZZOZ może zaciągać kredyty i pożyczki za zgodą Rady Powiatu.

§ 19

1. Wartość majątku SP ZZOZ stanowią :

    fundusz założycielski,
    fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonego mienia Powiatu w Sierpcu przekazanego SP ZZOZ.

3. Fundusz SP ZZOZ stanowi wartość majątku po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 20

1. SP ZZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu oraz majątkiem własnym ( otrzymanym lub zakupionym ).

2. Zbycie, wydzirżawienie, wynajecie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Powiatu.

3. Rada Powiatu może pozbawić SP ZZOZ składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia albo przekształcenia SP ZZOZ.

4. Zobowiązania i nalezności SP ZZOZ po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Sierpeckiego.

5. Przepis ust. 4 stosuje się do mienia SP ZZOZ.

 

 

UCHWAŁA NR 162.XXVII.2012

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 19 października 2012 roku

w sprawie nadania Statutu

Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

 

   Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz & 13 ust. 17 Statutu Powiatu Sierpeckiego ( Dz.Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 ) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z póżn. zm. ) - uchwala się co następuje :

§ 1

   Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

   Traci moc Uchwała Nr 97/XIV/08 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zmieniona Uchwałami Rady Powiatu w Sierpcu Nr 148/XXIII/08 z dnia 22 października 2008 r., Nr 164/XXIX/09 z dnia 13 stycznia 2009 r., Nr 287/LIII/10 z dnia 21 września 2010 r.,  Nr 93.XVI.2011 z dnia 2 grudnia 2011 r., Nr 153.XXV.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

e-Usługi witamy

Zapraszamy naszych pacjentów
do korzystania z naszych usług
online

e-ZLA zwolnienia lekarskie

Jak wystawiać e-ZLA...

przejdź do sewisu

e-PROFILAKTYKA

Profilatkyka ...

przejdź do sewisu

e-WYNIK

Wyniki badań laboratoryjnych...

przejdź do sewisu

e-KONSULTACJE

Skonsultuj się ze specjalistą

przejdź do sewisu

e-RECEPTA

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

e-SKIEROWANIE

Odbierz swoją receptę

w przygotowaniu

PORTAL PACJENTA

e-usługi dla naszych pacjentów

przejdź do portalu...

informacje
dla pacjentów

czytaj więcej ...

podstawowa
opieka zdrowotna

czytaj więcej ...

szkoła
rodzenia

czytaj więcej ...

Szpital przyjazny Kombatantom

Zapraszamy kombatantów i osoby represjonowane

czytaj więcej ...

Portal Pacjenta

Zapraszamy naszych pacjentów do korzystania z e-usług

przejdż do serwisu ...

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONKURSY OFERT

HELPDESK

Pomoc online dla pracowników szpitala.

przejdź do sewisu

WEBMAIL

Dostęp do poczty elektronicznej

przejdź do serwisu

e-SZKOLENIA

Szkolenia dla personelu / ISO

przejdź do sewisu

nss i iso

Odwiedzin na stronie:

Odsłon artykułów:
327235

©2018 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Wszelkie prawa zastrzeżone